Regulamin sklepu

1.  Postanowienia wstępne

 

1.1. Operator


Sklep internetowy pod adresem https:/www.sportshouse.pl (zwany dalej "sklepem internetowym") prowadzony jest przez Sports House Slovakia s. r. o, Branisková 18, 040 01 Košice, zarejestrowany w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego Košice, sekcja: Sro, nr wkładki 40787/V, REGON: 50 713 671 (zwany dalej "Operator" lub "Sprzedawca"), połączenie bankowe: Fio banka, a.s., oddział banku zagranicznego, nr konta: SK798330000000230116262651.

1.2. Nabywca

1.     Kupującym jest każda osoba odwiedzająca sklep internetowy, niezależnie od tego, czy działa jako konsument, czy jako przedsiębiorca (zwana dalej "kupującym")

2.     Konsumentem jest kupujący - osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu (zwana dalej "konsumentem").

3.     Przedsiębiorca to kupujący - osoba, która nie jest konsumentem. Przedsiębiorcą jest również każda osoba, która zawiera umowy związane z własną działalnością gospodarczą, wytwórczą lub podobną w ramach samodzielnego wykonywania zawodu lub osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy (dalej jako.)

1.3. Zasady i warunki

1.     Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej "warunkami") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na mocy umowy kupna zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanej dalej "Umową kupna").

2.     Warunki stanowią integralną część Umowy Zakupu. O ile Umowa Zakupu lub jej załączniki nie przewidują wyraźnie odmiennych ustaleń lub ważność niektórych postanowień niniejszych Warunków nie jest wyłączona lub w inny sposób zmodyfikowana przez Umowę Zakupu lub inne wyraźne porozumienie pomiędzy Operatorem a Nabywcą, niniejsze Warunki w pozostałym zakresie mają zastosowanie do wzajemnych stosunków stron.

3.     Stosunki prawne Sprzedawcy z konsumentem, które nie zostały wyraźnie uregulowane, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 40/1964 Dz.U., kodeks cywilny, ustawy nr 250/2007 Dz.U., o ochronie konsumentów i o zmianach ustawy nr 372/1990 Dz.U., Słowacka Rada Narodowa, o wykroczeniach, z późniejszymi zmianami, ustawy nr 102/2014 Dz.U., o ochronie konsumentów. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług w ramach umowy na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (zwana dalej "ustawą o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów w ramach umowy na odległość"), wszystkie w brzmieniu późniejszych przepisów.

4.     Stosunki prawne Sprzedawcy z przedsiębiorcą, które nie zostały wyraźnie uregulowane, regulują odpowiednie przepisy ustawy nr 513/1991 Sb. kodeksu handlowego w brzmieniu późniejszym.

 

 

2. Zawarcie umowy sprzedaży

2.1. Oferta towarów

Oferta towarów oznacza wybrane towary oferowane za pośrednictwem katalogu na stronie sklepu internetowego.

2.2. Zamówienie

1.     Kupujący może utworzyć zamówienie za pomocą formularza w sklepie internetowym. Tworząc zamówienie za pomocą formularza, Kupujący najpierw wybiera interesujące go towary. Po wybraniu żądanej ilości, sposobu transportu (art. 2.4.a)) i sposobu płatności (art. 2.5.a)), Kupujący potwierdza swoje zamówienie, składając tym samym wiążącą propozycję zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Operatorem.

2.    Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i zgadza się na nie w całości i bez zastrzeżeń oraz został poinformowany, że zamówienie obejmuje obowiązek zapłaty ceny zakupu.

2.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1.     Operator zobowiązuje się do przyjęcia propozycji umowy sprzedaży złożonej przez Kupującego, chyba że propozycja ta jest sprzeczna z warunkami i Operator nie ma szczególnych powodów, aby sądzić, że Kupujący naruszy umowę sprzedaży. Operator potwierdza przyjęcie propozycji umowy wiadomością na adres elektroniczny Kupującego.

2.     Stosunek umowny między operatorem a kupującym powstaje z chwilą otrzymania zamówienia (akceptacji), które operator przesyła kupującemu na adres elektroniczny podany przez kupującego przy tworzeniu zamówienia.

3.     Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy (np. koszty połączenia internetowego lub koszty komunikacji telefonicznej) ponosi kupujący.

2.4. Metoda transportu

1.     O ile umowa nie stanowi inaczej, sposób dostarczenia towaru określa sprzedający. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy zamówionego towaru na życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko związane z takim sposobem dostawy, w tym wszelkie dodatkowe koszty związane z wybranym sposobem dostawy.

2.     Operator zobowiązuje się do poinformowania kupującego o wysłaniu towaru na adres elektroniczny podany przez kupującego przy tworzeniu zamówienia.

3.    Przez wysyłkę zamówionego towaru rozumie się jego wysłanie na adres podany przez Kupującego przy tworzeniu zamówienia. Operator zastrzega sobie prawo do doliczenia do kwoty zamówienia kosztów wysyłki towaru do Kupującego zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika.

4.     W przypadku prośby kupującego o wysłanie towaru za granicę, operator zastrzega sobie prawo do doliczenia do ceny transportu kosztów wysyłki za granicę, o czym poinformuje kupującego z wyprzedzeniem.

2.5. Metoda płatności

1.     Operator oferuje następujące formy płatności: kartą kredytową przez Internet, przelewem bankowym po zrealizowaniu zamówienia, za pobraniem przy odbiorze towaru od przewoźnika, kartą kredytową lub gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie wydawniczym operatora.

2.     Wybierając płatność kartą kredytową przez Internet, kupujący po zakończeniu zamówienia zostanie przekierowany na serwer płatniczy strony trzeciej, gdzie wypełni niezbędne dane dotyczące płatności. Po zweryfikowaniu ich poprawności zamówienie zostanie potwierdzone, a kwota ceny zakupu zostanie potrącona z konta kupującego.

3.    Przy wyborze płatności przelewem, kupujący wpłaca cenę zamówienia przed jego realizacją na rachunek bankowy operatora. Aby zrealizować zamówienie, wpłaty należy dokonać pod zmiennym symbolem, który jest numerem zamówienia i który kupujący otrzymuje przy realizacji zamówienia. W przypadku zapłaty za towar przelewem bankowym, cenę zakupu uważa się za zapłaconą w dniu zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.     W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze towaru od przewoźnika, operator zastrzega sobie prawo do doliczenia kosztów przesyłki za pobraniem do kwoty zamówienia zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika.

5.     Ceny oferowanych towarów i usług zawierają podatek od towarów i usług (zwany dalej "VAT"), chyba że wyraźnie zaznaczono, że cena nie zawiera podatku VAT.

2.6. Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia Umowy

1.     Operator jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu zamówionego towaru po uzgodnionej cenie, a kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru i zapłaty ceny zakupu wraz z kosztami wybranego sposobu transportu towaru.

2.    W przypadku naruszenia warunków umowy kupna lub warunków przez kupującego, operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do zapłaty operatorowi wszystkich kosztów związanych z jego zamówieniem, w szczególności kosztów wysyłki towaru, chyba że kupujący je zaakceptuje.

3.     Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych danych przy zamawianiu towaru. Podane przez Kupującego dane niezbędne do zawarcia umowy kupna są uznawane przez Sprzedającego za prawidłowe.

4.     Sprzedawca nie jest związany żadnym szczególnym kodeksem postępowania w stosunku do Kupującego.

5.     Wszelkie powiadomienia Sprzedawcy w jakikolwiek sposób związane z zamówieniem lub umową kupna mogą być dostarczane Kupującemu na adres elektroniczny podany na jego koncie użytkownika lub określony przez Kupującego w zamówieniu.

2.7. Bony podarunkowe i kody rabatowe

1.     Podczas tworzenia zamówienia Kupujący może wprowadzić kody zawarte na zakupionych bonach podarunkowych oraz kody rabatowe udostępnione przez Operatora zgodnie z ich zasadami.

2.    O ile operator wyraźnie nie zaznaczył inaczej, bony podarunkowe lub kody rabatowe:

·       nie może być stosowany wielokrotnie;

·       nie mogą być ze sobą łączone.

3.    Ponadto kody rabatowe nie mogą być stosowane do towarów znajdujących się na wyprzedaży, chyba że operator wyraźnie zaznaczy inaczej.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży z jakiegokolwiek powodu lub innego uzasadnionego zwrotu przez Kupującego do Sprzedawcy towaru zakupionego na podstawie kodu rabatowego, Kupującemu przysługuje jedynie zwrot kwoty faktycznie zapłaconej gotówką za zakup towaru. Sprzedawca może zdecydować, czy i w jakiej wysokości wydać Kupującemu nowy kod rabatowy.

5.     Jeżeli bon podarunkowy lub kod rabatowy ma ograniczony termin ważności, kupujący jest uprawniony do wykorzystania bonu podarunkowego lub kodu rabatowego wyłącznie przed upływem jego ważności. Sprzedawca nie zapewnia pieniędzy ani żadnej innej formy rekompensaty za niewykorzystaną wartość bonu upominkowego lub kodu rabatowego.

6.     Ani bon upominkowy, ani kod rabatowy nie może być wymieniony na pieniądze. W przypadku, gdy kupujący odbierze towar za kwotę niższą niż wartość bonu podarunkowego lub kodu rabatowego, kupującemu nie przysługuje zwrot wartości bonu podarunkowego lub kodu rabatowego ani prawo do nowego bonu podarunkowego lub kodu rabatowego za pozostałą wartość zrealizowanego pierwotnego bonu podarunkowego lub kodu rabatowego.

7.   W przypadku realizacji bonu podarunkowego lub kodu rabatowego z naruszeniem zasad operatora dotyczących wykorzystania danych bonów podarunkowych i kodów rabatowych, operator ma prawo odrzucić tak zrealizowany bon podarunkowy lub kod rabatowy i odstąpić od zawartej umowy kupna. W przypadku jakichkolwiek niejasności w interpretacji regulaminu, obowiązuje interpretacja ustalona przez operatora.

2.8. Przeniesienie własności

1.    Prawo własności przechodzi ze sprzedawcy na kupującego dopiero w momencie zapłaty pełnej ceny za przedmiot umowy kupna.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo, w przypadku roszczenia Kupującego, do przetworzenia towaru lub usługi, do których nadal przysługuje prawo własności Sprzedawcy, wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty za przedmiot umowy sprzedaży.

 

3. Dostawa towarów

3.1. Czas dostawy

1.     Operator zobowiązuje się do wysłania towaru do Kupującego w jak najwcześniejszym terminie. Z reguły Operator wyśle towar na drugi dzień po zawarciu umowy, tak aby towar mógł być dostarczony w ciągu trzech do pięciu dni roboczych.  Czas dostawy, jeśli jest określony dla towaru, ma charakter informacyjny i zostanie określony przez Operatora w przyjęciu zamówienia.

2.     Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem w wysyłce lub dostawie towaru z jakiejkolwiek przyczyny.

3.2. Transport, dostawa i odbiór towarów

1.     Kupujący nabywa prawo własności do zakupionego towaru w momencie jego otrzymania. Z chwilą otrzymania towaru na kupującego przechodzi również ryzyko uszkodzenia towaru.

2.     Dostawa obejmuje dowód zakupu, który wskazuje datę sprzedaży, oznaczenie produktu (nazwa i ilość produktu), cenę zakupu (wskazującą cenę pojedynczego produktu oraz cenę całkowitą zapłaconą przez konsumenta) oraz dane sprzedawcy (nazwa firmy i siedziba sprzedawcy). Na żądanie sprzedawca przesyła nabywcy paragon fiskalny w formie elektronicznej.

3.    Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący zobowiązany jest sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie rozwiązać ten problem z przewoźnikiem i poinformować o tym Sprzedawcę. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń opakowania świadczących o ingerencji w nie, zaleca się Kupującemu nie przyjmowanie przesyłki od przewoźnika i wypełnienie protokołu szkody dla przesyłki. Podpisując dowód dostawy, Kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierającej towar było nienaruszone i nieuszkodzone.

4.     Kupujący jest zobowiązany do dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru, towaru niezgodnego z umową itp. które nie były widoczne w momencie odbioru przesyłki towaru od przewoźnika, niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie jego transportu, jeżeli Kupujący nie zgłosi ich niezwłocznie zgodnie z ust. 3.2.c). i 3.2.d). niniejszego Regulaminu.

5.    W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.

 

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży

4.1. Odstąpienie od umowy przez Kupującego

1.     Zgodnie z postanowieniami § 7 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług w ramach umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw (Ustawa Republiki Słowackiej nr 102/2014 Dz.U.), kupujący ma prawo odstąpić od tak zawartej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub od zawarcia umowy o świadczenie usług, przy czym konieczne jest, aby w wyżej wymienionym terminie do sprzedawcy został wysłany list lub zapis na innym trwałym nośniku o odstąpieniu od umowy. Prawo to przysługuje Kupującemu również w przypadku, gdy towar zamówiony przez Internet jest odbierany przez Kupującego osobiście w punkcie wydawania towaru przez Sprzedawcę.

2.     Towar powinien zostać zwrócony przez Kupującego konsumentowi nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, kompletny, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony, czysty, najlepiej wraz z oryginalnym opakowaniem, w stanie i wartości, w jakiej towar został otrzymany. W przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny lub uszkodzony, Sprzedawca może żądać od Kupującego kwoty odpowiadającej zmniejszeniu wartości towaru (zgodnie z §10 ust. 4 Ustawy Republiki Słowackiej o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych ustaw.).

3.     Pieniądze za zwrócony towar zostaną zwrócone konsumentowi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna.

4.     Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów na podstawie umowy zawartej na odległość nie może odstąpić od umowy kupna, której przedmiotem jest w szczególności:

·      sprzedaż towarów, które zostały wykonane/dostosowane do szczególnych wymagań konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,

·      sprzedaż towarów łatwo psujących się lub ulegających szybkiemu zepsuciu,

·      sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter mogą być po dostarczeniu nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami,

·      sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, które (tj. opakowania ochronne) uległy uszkodzeniu po dostarczeniu, a zwrot takich towarów nie jest celowy ze względów higienicznych lub zdrowotnych (np. bielizna i stroje kąpielowe),

·      sprzedaży nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych, fonogramów, nagrań audiowizualnych, książek lub oprogramowania komputerowego, jeżeli konsument zerwał/rozpakował ich oryginalne opakowanie ochronne,

·       sprzedaż czasopism, z wyjątkiem sprzedaży w ramach umów o prenumeratę oraz sprzedaży książek niedostarczanych w opakowaniu ochronnym.

5.     W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, konsument zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, przesłać lub przekazać sprzedawcy otrzymany od niego towar wraz ze wszystkimi jego częściami i akcesoriami. Konsument musi dostarczyć Sprzedawcy towar kompletny, wraz z całą dokumentacją, nieuszkodzony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i nieużywany. Towar należy wysłać na adres Sprzedawcy, a mianowicie na adres Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 18, 040 01 Košice.

6.     Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży z uzasadnieniem, przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży, zasadniczo w taki sam sposób, w jaki je otrzymał. Sprzedawca zwróci konsumentowi pieniądze w inny sposób, pod warunkiem, że konsument wyraził na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.

7.     W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi otrzymanych środków finansowych, zanim konsument nie przekaże (dostarczy) przedsiębiorcy towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do przedsiębiorcy.

8.    Jeżeli konsument odstąpi od umowy sprzedaży bez uzasadnienia i nadal będzie wysyłał towar do przedsiębiorcy, towar nie zostanie przyjęty lub zostanie odesłany na koszt konsumenta.

Formularz odstąpienia od umowy.

4.2. Odstąpienie od Umowy przez Operatora

1.     Operator dba o dobrą znajomość rynku sprzedawanych towarów, jednak wyjątkowo może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego towaru na uzgodnionych w umowie kupna warunkach lub w ogóle nie będzie w stanie go dostarczyć z przyczyn nie leżących po jego stronie. Operator zastrzega sobie zatem w takich przypadkach prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.     Przedsiębiorca ma również prawo odstąpić od umowy kupna, jeżeli dostawca zamówionego towaru znacząco zmienił ceny na rzecz sprzedawcy, jeżeli nastąpiły istotne zmiany cen transportu towaru lub jeżeli przedsiębiorca stwierdzi, że towar został omyłkowo zaoferowany po niewłaściwej cenie, a kupujący nie zaakceptował odpowiedniej zmiany umowy kupna, tzw. podwyżki ceny towaru lub podwyżki kosztów transportu.

3.     Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy z Kupującym. Kupujący przyjmuje ponadto do wiadomości, że Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy zawartej z Kupującym, który w sposób istotny naruszył swoje zobowiązanie w którymkolwiek z poprzednich stosunków dotyczących zobowiązań ze Sprzedawcą.

4.     Jeżeli przedsiębiorca odstąpi od umowy kupna, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym kupującego na adres e-mail podany przez kupującego przy tworzeniu zamówienia. Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu pełnej ceny zakupu towaru, jeśli została ona już zapłacona.

 

5. Warunki gwarancji

Warunki gwarancji na towary reguluje obowiązujące prawo.

 

6. Procedura składania skarg

1.     Bezwzględnie należy zgłosić reklamację bez zbędnej zwłoki zaraz po wykryciu wady. Ewentualne dalsze użytkowanie towaru może spowodować pogłębienie się wady i w konsekwencji pogorszenie stanu towaru, co może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

2.     Ustawowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący po otrzymaniu towaru stwierdzi, że towar nie jest zgodny z zamówionym lub gdy towar jest wadliwy, musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie, nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania towaru. Przez wadę rozumie się zmianę właściwości towaru spowodowaną użyciem nieodpowiednich lub złej jakości materiałów, nieprzestrzeganiem technologii produkcji lub niewłaściwym zaprojektowaniem. Za wadę nie uważa się zmiany (właściwości) towaru, która nastąpiła w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia, niewłaściwego użytkowania, nieodpowiedniej lub niewłaściwej konserwacji, w wyniku naturalnych zmian materiałów, z których wykonany jest towar, w wyniku jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika lub osobę trzecią lub innej niewłaściwej interwencji.

3.     Reklamację uważa się za należycie złożoną, jeżeli reklamowany towar jest kompletny, a reklamacji nie stoją na przeszkodzie ogólne zasady higieny. Klient zobowiązany jest do przedstawienia reklamowanego towaru czystego, wolnego od wszelkich zanieczyszczeń i higienicznego. Spółka Sports House Slovakia s.r.o., prowadząca e-sklep www.sportshouse.sk, ma prawo odmówić przyjęcia do reklamacji towaru, który nie spełnia zasad ogólnej higieny. Reklamacja, w tym usunięcie wady, zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik może uzgodnić z klientem dłuższy termin. Klient dochodzi roszczeń poprzez przesłanie towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i kopią dowodu zakupu (faktury) na adres Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 18, 040 01 Košice.

4.    Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem towaru lub spowodowanych siłą wyższą, działaniem Boga itp. oraz wszelkich szkód z nich wynikających. Ponadto gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych złym działaniem, niewłaściwą lub nieodpowiednią obsługą, użytkowaniem i instalacją niezgodną z instrukcją obsługi. Ponadto, gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez:

·       uszkodzenia mechaniczne towaru,

·       sprzedaż poprzez używanie towaru w nieodpowiednich warunkach,

·       poprzez używanie towaru w nieodpowiednich warunkach,

·      poprzez podejmowanie nieuzasadnionych interwencji lub zmianę parametrów.

6.1. Sposób rozpatrywania skarg

1.     Jeżeli jest to wada, którą można usunąć, kupujący ma prawo żądać jej bezpłatnego usunięcia w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. O sposobie usunięcia wady decyduje Sprzedawca i jest on zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

2.     Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru lub, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, chyba że Sprzedający poniesie koszty niewspółmierne do ceny towaru lub wagi wady.

3.     Sprzedawca może zawsze zamiast usunięcia wady wymienić wadliwy towar na wolny od wad, jeżeli nie spowoduje to poważnych niedogodności dla Kupującego.

4.     W przypadku wystąpienia wady, której nie da się usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru jako towaru bez wady, kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrot pieniędzy).

5.     Kupujący ma prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy) także wtedy, gdy wada jest usuwalna, ale gdy kupujący nie może prawidłowo użytkować towaru z powodu ponownego pojawienia się wady po jej usunięciu.

6.     Jeżeli wada jest nieusuwalna, ale nie uniemożliwia prawidłowego korzystania z towaru, kupującemu przysługuje stosowny rabat od ceny produktu.

7.     Jeżeli kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub prawo do odstąpienia od umowy (zwrot pieniędzy), to do niego należy decyzja, z którego z tych praw skorzysta. Jednak gdy kupujący wybierze jedno z tych praw, nie może jednostronnie zmienić tego wyboru.

8.     W przypadku złożenia przez konsumenta reklamacji, Sprzedawca lub jego upoważniony pracownik lub osoba wyznaczona zobowiązani są do pouczenia konsumenta o przysługujących mu prawach, o których mowa powyżej.

9.     Na podstawie decyzji konsumenta, którego z praw domaga się konsument, Sprzedawca jest zobowiązany do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru lub usługi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

10.   Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, reklamację rozpatruje się niezwłocznie; w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być również rozpatrzona w terminie późniejszym, jednakże rozpatrzenie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W szczególności:

·       przekazanie lub wysłanie nowego lub naprawionego towaru do kupującego lub dostarczenie informacji, że towar jest gotowy do odbioru,

·       wysłanie do kupującego środków odpowiadających upustowi od ceny towaru lub zwróconej cenie zakupu, lub wysłanie do kupującego informacji, że odpowiednia kwota jest gotowa do odbioru.

 

Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna lub ma prawo do wymiany towaru na nowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Procedury Reklamacyjnej bez uprzedniego powiadomienia poprzez umieszczenie jej nowej wersji na stronie internetowej e-sklepu. Składając zamówienie na towar ze sklepu internetowego Sprzedawcy, Kupujący potwierdza akceptację niniejszego obowiązującego Regulaminu Reklamacji.

 

7. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

1.     Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w chwili jego odbioru. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w chwili odbioru towaru przez Kupującego:

·       towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają takie właściwości, jakie sprzedawca lub producent opisał lub jakich kupujący mógł się spodziewać ze względu na charakter towarów i na podstawie prowadzonej przez niego reklamy,

·       towary nadają się do celu, do którego według sprzedawcy mają być użyte lub do którego towary tego samego rodzaju są powszechnie używane,

·       towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorem,

·       towar jest w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze i towar spełnia wymogi przepisów.

2.     Postanowień powyższych warunków nie stosuje się do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, z powodu zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, do towarów używanych z powodu wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki towar miał w chwili przejęcia przez kupującego, albo jeżeli wynika to z właściwości towaru.

3.     Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uważa się za wadliwy w momencie otrzymania. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wad występujących w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania.

4.     Kupujący dochodzi praw z wadliwego świadczenia pod adresem siedziby Sprzedawcy, gdzie możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanego towaru, a także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

 

8. Polityka prywatności

1.     Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że zgodnie z § 10 ust. 3 lit. b ustawy nr 122/2013 Dz.U. o ochronie danych osobowych, Sprzedawca jako administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego bez zgody Kupującego jako osoby, której dane dotyczą, w procesie zawierania Umowy kupna, ponieważ przetwarzanie danych osobowych Kupującego będzie prowadzone przez Sprzedawcę w stosunkach przedumownych z Kupującym, a przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do wykonania Umowy kupna, w której Sprzedawca występuje jako jedna ze stron umowy. Administrator danych jest zarejestrowany w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

2.     Strony ustalają, że Kupujący, jeżeli jest konsumentem, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy w kolejności: imię i nazwisko, adres stały, w tym kod pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail. Strony ustalają, że Kupujący, jeśli jest przedsiębiorcą, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy w kolejności o nazwie swojej firmy, adresie siedziby, w tym kodzie pocztowym, numerze NIP, numerze telefonu oraz adresie e-mail.

3.    Kupujący może, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed złożeniem zamówienia, wyrazić zgodę w rozumieniu art. 11 ust. 1Uustawy Republiki Słowackiej o ochronie danych osobowych na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych, w szczególności wymienionych powyżej i/lub niezbędnych dla działalności Sprzedawcy związanej z przesyłaniem informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz na ich przetwarzanie we wszystkich swoich systemach informatycznych związanych z przesyłaniem informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary. Kupujący udziela Sprzedającemu niniejszej zgody na czas określony do momentu realizacji celu przetwarzania danych osobowych Kupującego. Sprzedawca zapewnia niezwłoczne zniszczenie danych osobowych Kupującego po zrealizowaniu celu przetwarzania. Kupujący może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. Zgoda wygasa w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez Sprzedawcę wycofania zgody przez Kupującego.

4.     Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (przy rejestracji, na koncie użytkownika lub przy składaniu zamówienia) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach swoich danych osobowych.

5.     Sprzedawca może powierzyć podmiotowi trzeciemu jako podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych Kupującego.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.

7.     Jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedawca lub Przetwarzający przetwarza jego dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:

·       poproś sprzedawcę lub przetwórcę o wyjaśnienie,

·       zażądać, aby sprzedawca lub podmiot przetwarzający usunął tę sytuację.

8.     Jeżeli Kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia tych informacji Kupującemu. Za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim Sprzedawca ma prawo pobrać stosowną opłatę, nie przekraczającą kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

9.     Kupujący jest świadomy przechowywania na swoim komputerze tzw. plików cookies. Kupujący może ręcznie usunąć, zablokować lub całkowicie wyłączyć poszczególne pliki cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Poszczególne pliki cookies mogą być również zablokowane lub dozwolone tylko dla określonych stron.

10.  "Mierzymy Twoje zadowolenie z zakupu poprzez ankiety e-mailowe w ramach programu Verified Customers, w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Są one wysyłane do Państwa za każdym razem, gdy dokonują Państwo u nas zakupu, chyba że zgodnie z § 62 Ustawy republiki Słowackiehj nr 351/2011 Dz. U. o komunikacji elektronicznej w brzmieniu późniejszym, nie odmawiają Państwo wysyłania e-maili dla celów marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ankiet w ramach programu Verified Customers odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który polega na stwierdzeniu Państwa zadowolenia z dokonanego u nas zakupu. Do wysyłania ankiet, oceny Państwa opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z podmiotu przetwarzającego, którym jest operator portalu Heureka.sk, któremu w tych celach możemy przekazać informacje o zakupionym przez Państwa towarze oraz Państwa adres e-mail. Wasze dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim dla ich własnych celów przy wysyłaniu ankiet e-mailowych. W każdej chwili można zgłosić sprzeciw wobec wysyłania ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani Klienci, odmawiając przesyłania kolejnych ankiet za pomocą linku znajdującego się w e-mailu z ankietą. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, nie będziemy już wysyłać do Państwa emaili."

 

9. Przepisy końcowe

1.    Językiem komunikacji pomiędzy operatorem a kupującym oraz językiem umowy jest język słowacki. Zawarte umowy są archiwizowane przez operatora w formie elektronicznej i nie są dostępne dla innych osób. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne lub nieskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie spowoduje to, że pozostałe części warunków lub umowy sprzedaży będą nieważne lub nieskuteczne.

2.     Operator może zmieniać niniejsze warunki. Zmienione warunki obowiązują od daty ich publikacji. Zmiana nie wpływa na prawa i obowiązki Operatora i Kupującego powstałe przed datą wejścia w życie nowej wersji warunków.

3.    Jeżeli stosunek ustanowiony umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ustanowiony umową sprzedaży, jak również wszelkie spory z niej wynikające podlegają prawu Republiki Słowackiej.

4.     Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie pozwolenia na handel. Kontrolę nad handlem zapewnia w ramach swoich kompetencji właściwy organ wydający koncesje handlowe. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Organem nadzorczym w zakresie ochrony Kupującego jako konsumenta jest Słowacka Inspekcja Handlowa, Inspektorat SOI dla Regionu Koszyckiego, Vrátna nr 3 043 79 Košice 1.

5.     Strony ustalają, że do rozpatrywania wszelkich sporów pomiędzy Operatorem a Zamawiającym właściwe są sądy Republiki Słowackiej. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Konsumentem mogą być również rozstrzygane poza sądem. W takim przypadku Konsument może zwrócić się do podmiotu pozasądowego rozstrzygania sporów, którym jest Słowacka Inspekcja Handlowa lub inny właściwy uprawniony podmiot prawny wpisany na listę podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej. Złożenie wniosku o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów jest możliwe na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Operator zaleca Kupującemu, aby przed przystąpieniem do pozasądowego rozwiązywania sporów w pierwszej kolejności skorzystał z adresu elektronicznego shop@sportshouse.sk w celu rozwiązania sytuacji.

 

W Koszycach, w dniu 1.1.2023 - Sports House Slovakia s.r.o.