Polityka prywatności

POŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Sports House Slovakia s.r.o. z siedzibą Branisková 1229/18 Koszyce - dzielnica Staré Mesto, 040 01, numer identyfikacyjny: 50713671 jako operator strony internetowej https://sportshouse.pl/ (dalej zwany „Administrator”), że w celu zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą, przyjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Ponadto operator wdrożył przejrzysty system rejestrowania incydentów bezpieczeństwa oraz wszelkich pytań zarówno osoby poszkodowanej, jak i innych osób.

Indywidualne informacje osoba zainteresowana może również uzyskać pod numerem telefonu: +421 908 577 365, e-mailem: info@sportshouse.pl, osobiście pod adresem Branisková 1229/18 Koszyce - Staré Mesto, 040 01, Słowacja lub pod adresem strona internetowa operatora: https: //sportshouse.pl/personal-data-protection.

Poniżej podajemy informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1/2012 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawę Republiki Słowackiej nr. 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej jako „ustawa o ochronie danych osobowych”).1. Administrator

Sports House Slovakia s.r.o.

Branisková 1229/18,

040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto,

ID: 50713671

 

Twoje dane przetwarzamy we własnych celach jako Operator. Oznacza to, że to my określamy cele, w jakich zbieramy Twoje dane osobowe, określamy sposoby ich przetwarzania oraz odpowiadamy za ich prawidłowe wykonanie.


2. Lista naszych pośredników i odbiorców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową https://sportshouse.pl/, gdy rejestrujesz konto użytkownika i przesyłasz materiały marketingowe – newslettery, gdy wypełniasz formularz kontaktowy, Twoje dane przetwarzane są również przez inny podmiot, który występuje w roli pośrednika lub odbiorca:

Temat

Typ usługy

Direct Parcel Distribution SK, Technická 7, 821 04 Bratislava, 35834498


Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3954/39, Bratislava -Petržalka 851 01, 48136999


Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, 36421928


Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, Česká republika, 04235452


Firma kurierska


Firma kurierska

Dostawca usług hostingowych


Bramka płatności Global Payments

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

W imieniu Sports House Slovakia s.r.o. jako operator pozyskujemy od Ciebie tylko te dane, które są nam naprawdę potrzebne do świadczenia pełnej usługi sprzedaży odzieży sportowej i akcesoriów, podczas obsługi klienta i produktu lub w przypadku ewentualnych reklamacji. Cele przetwarzania danych osobowych na poszczególnych etapach procesu to:

 

• W przypadku komunikacji z Klientami drogą telefoniczną, osobistą, pocztą elektroniczną/papierową lub poprzez internetowy formularz kontaktowy, przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia RODO - prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie prośbę/sugestię lub pytanie dotyczące świadczonych usług i dostarczonych produktów, gdy jest to niezbędne do weryfikacji zasadności żądania lub realizacji późniejszego kontaktu z Państwem jako osobą, której dane dotyczą

• W przypadku zainteresowania naszymi usługami, tworząc zamówienie na usługi telefonicznie, osobiście, pocztą elektroniczną/papierową lub zakup bezpośredni poprzez sklep internetowy https://sportshouse.pl/, przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzeń RODO – gdzie przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań zgodnie z Twoimi wymaganiami jako Klienta przed zawarciem i potwierdzeniem zamówienia, tj. w trakcie trwania relacji przedumownej – m.in. identyfikacja Klienta podczas tworzenia, definiowania lub modyfikacji zamówienia, podania lub zmiany adresu i czasu dostawy lub dodania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia

• Po potwierdzeniu zamówienia, tj. po ustanowieniu stosunku umownego między operatorem Sports House Slovakia s.r.o. a Ty, jako osoba zainteresowana, zleceniodawca/klient, podczas niezbędnej komunikacji kooperacyjnej z klientem, przy informowaniu o zmianach w statusie zamówienia, podczas ostatecznej dostawy osobistej lub przy sporządzaniu i wystawianiu dokumentu podatkowego (faktury) , przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia RODO – gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania stosunku umownego, którego stroną jesteś Ty jako osoba, której dane dotyczą, klient

• Za pośrednictwem strony internetowej Sports House Slovakia s.r.o. masz możliwość dobrowolnego założenia i zarejestrowania konta użytkownika, za pośrednictwem którego możesz dokonywać uproszczonych zakupów online i rejestrować wszystkie zakupy lub zarejestrować adres e-mail jako subskrybent nowości produktowych - newsletterów, gdzie przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia RODO – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu założenia i utrzymywania konta użytkownika lub w celu przesyłania bieżących wiadomości w formie newsletterów na podany adres e-mail


4. Wykaz przetwarzanych danych osobowych

• Dane wymagane do wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy online

- Nazwa

- Adres e-mail

- Numer telefonu

- Miasto


• Dane podczas rejestracji do newslettera – nowości produktowe

- Adres e-mail


• Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail

- Adres stałego zamieszkania lub inny adres korespondencyjny do doręczenia przesyłki

- Numer telefonu

- Osobiste hasło dostępu


• Dane niezbędne do realizacji zamówienia

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail

- Adres stałego zamieszkania lub inny adres korespondencyjny do doręczenia przesyłki

- Numer telefonu


• Informacje rozliczeniowe

- Imię i nazwisko

- Adres stałego zamieszkania lub inny adres do korespondencji w celu wystawienia faktury

- numer konta / IBAN


• Dane kontaktowe w przypadku dostawy

- Imię i nazwisko

- Adres stałego zamieszkania lub inny adres korespondencyjny do doręczenia przesyłki

- Numer telefonu - w celu potwierdzenia daty, godziny i miejsca dostawy lub ewentualnie realizacji zmiany w zamówieniu

- Adres e-mail - w celu przesyłania elektronicznego potwierdzenia zamówienia i zmiany statusu zamówienia, a także awaryjnego środka komunikacji w przypadku braku kontaktu z Klientem pod wskazanym numerem telefonu.
5. Czas przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe, które przetwarzaliśmy lub przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzeń RODO – w ramach realizacji obowiązków operatora Sports House Slovakia s.r.o. wobec klientów i klientów przetwarzamy dalej w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w zakresie podatków i rachunkowości, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. wybranych towarów na adres kontaktowy zgodnie z ustawą nr 431/2002 Dz.U. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, w przypadkach wykazania spełnienia obowiązków podatkowych zgodnie z przepisami podatkowymi, ustawą nr 595/2003 Dz.U. o podatku dochodowym, ustawą nr 563/2009 Z. z. o administracji podatkowej itp.), musimy je przechowywać przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa. W każdym przypadku kierujemy się zasadą minimalizacji przechowywania danych osobowych zgodnie z art. 5 ust. 1 litera e) Rozporządzenia RODO, a co za tym idzie Twoje dane osobowe, które nie podlegają archiwizacji na podstawie szczególnych przepisów prawa, zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia RODO – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i zarządzania kontem użytkownika lub w celu przesyłania aktualnych wiadomości marketingowych, dane przetwarzamy przez okres 3 lat, czyli do czasu wyrażenia zgody zostaje odwołany. W przypadku zakończenia okresu przetwarzania danych skontaktujemy się z Tobą pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu będzie mogła zostać odnowiona i przedłużona na kolejny okres przetwarzania. W przypadku niewyrażenia zgody przy odnowieniu i przedłużeniu celu przetwarzania lub braku odpowiedzi na nawiązany kontakt, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych – tj. automatycznie usuwamy dane z ewidencji, technicznie usuwamy dane elektroniczne z systemów i fizycznie je niszczymy.

Dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f) Rozporządzeń RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który został uzyskany w odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie/sugestię lub pytanie dotyczące świadczonych usług i dostarczonych produktów, gdy było to niezbędne do weryfikacji zasadności żądania, lub w celu realizacji wszelkich późniejszych kontaktów z danym klientem/osobą, po tym jak sprzęt nie został następnie przekazany do stosunku przedumownego lub umownego, są natychmiast usuwane.

Jako Administrator zapewnimy usunięcie danych osobowych bez zbędnej zwłoki po: wygaśnięciu wszelkich stosunków umownych między Tobą a Operatorem; i/lub

- ustały wszystkie Twoje zobowiązania wobec Operatora; i/lub

- wszystkie Twoje skargi i prośby zostały rozpatrzone; i/lub

- wszystkie inne prawa i obowiązki między Tobą a Operatorem zostały uregulowane; i/lub

- wszystkie cele przetwarzania określone przepisami prawa lub cele przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, zostały spełnione, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą; i/lub

- minął okres, na jaki została udzielona zgoda lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę; i/lub

- wniosek osoby, której dane dotyczą, o usunięcie danych osobowych został uwzględniony i spełniony został jeden z powodów uzasadniających uwzględnienie tego żądania; i/lub

- wystąpił fakt prawny decydujący o ustaniu celu przetwarzania i jednocześnie upłynął ochronny okres przechowywania danych określony z uwzględnieniem zasady minimalizacji okresu przechowywania danych osobowych;

- a jednocześnie nie trwa prawnie uzasadniony interes Operatora, wszystkie obowiązki Operatora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które wymagają przechowywania danych osobowych osoby, której dane dotyczą (w szczególności w celu archiwizacji, wykonywania obowiązków podatkowych audyty itp.), lub które nie mogłyby być spełnione bez ich przechowywania, przestały istnieć.

W żadnym wypadku nie przetwarzamy w sposób systematyczny dalej otrzymanych losowo danych osobowych w żadnym określonym przez nas celu. W miarę możliwości poinformujemy osobę, której dotyczą przypadkowo pozyskane dane osobowe, o ich przypadkowym pozyskaniu oraz, w zależności od charakteru sprawy, zapewnimy jej niezbędną współpracę prowadzącą do przywrócenia kontroli nad jej danymi osobowymi. Niezwłocznie po tych niezbędnych działaniach mających na celu rozwiązanie sytuacji niezwłocznie usuniemy w bezpieczny sposób wszystkie przypadkowo pozyskane dane osobowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat konkretnego okresu przechowywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.


6. Ujawnienie danych

Administrator pod żadnym pozorem nie publikuje uzyskanych danych.
7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych nie ma miejsca.8. Prawa i obowiązki osoby zainteresowanej


· Klient zobowiązany jest do podania wyłącznie pełnych i zgodnych z prawdą danych.

· Klient zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych w przypadku zmiany, najpóźniej przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie.

· Klient zobowiązuje się, że w przypadku podania danych osobowych osoby trzeciej (imię, nazwisko, numer telefonu) czyni to wyłącznie za jej zgodą oraz, że osoba, której dane dotyczą, zapoznała się z procedurami, prawami i obowiązkami wymienionymi na tej stronie.

· Jako nasz klient i osoba, której dane dotyczą, masz prawo do decydowania o sposobie postępowania z Twoimi danymi osobowymi w określonym zakresie. Możesz skorzystać z poniższych praw:

- Osobiście w punkcie kontaktowym Administratora Branisková 1229/18 Koszyce - Staré Mesto, 040 01, Slowacja;

- Za pośrednictwem naszej infolinii dla klientów: +421 908 577 365;

- Przez e-mail: info@sportshouse.pl;

- Pisemnie na adres Administratora: Sports House Slovakia s.r.o., Branisková 1229/18 Koszyce - Staré Mesto, 040 01, Slowacja

Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej, ale zawsze odpowiemy nie później niż 30 dni po otrzymaniu Twojej prośby. Obowiązujące przepisy prawa oraz Rozporządzenie RODO, lub Prawo zapewnia Ci w szczególności:

Prawo dostępu – Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to otrzymać kopię tych danych oraz dodatkowe informacje zgodnie z art. 15 Regulaminu, lub § 21 ustawy. W przypadku, gdy uzyskamy dużą ilość danych na Twój temat, możemy wymagać od Ciebie sprecyzowania żądania dotyczącego zakresu konkretnych danych, które o Tobie przetwarzamy.

Prawo do sprostowania – Abyśmy mogli w sposób ciągły przetwarzać tylko aktualne dane osobowe na Twój temat, potrzebujemy abyś jak najszybciej powiadomił nas o ich zmianie. Jeżeli przetwarzamy nieprawidłowe dane na Twój temat, masz prawo żądać ich sprostowania.

Prawo do usunięcia – jeśli spełnione są warunki określone w art. 14 rozporządzenia, lub § 23 Ustawy możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych. Możesz więc żądać usunięcia np. gdy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania lub w przypadku gdy Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z prawem lub w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe wygasły i nie przetwarzamy ich w innym zgodnym celu. Nie usuniemy jednak Twoich danych, jeśli będą one niezbędne do udowodnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia warunków z art. 18 Rozporządzenia, lub § 24 Ustawy możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz zatem żądać ograniczenia np. gdy kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych lub w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie chcesz, abyśmy usunęli dane, ale potrzebujesz ograniczenia ich przetwarzania na czas wykonywania Twoje prawa. Kontynuujemy przetwarzanie Twoich danych, jeśli istnieją podstawy do udowodnienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia – Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub odbywa się w celu wykonania zawartej z Tobą umowy i jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które które otrzymaliśmy od Państwa w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli jesteś tym zainteresowany i jest to technicznie możliwe, przekażemy Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu operatorowi. Prawo to nie będzie miało zastosowania do przetwarzania dokonywanego w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej lub gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesów lub prawnie uzasadnionych interesów strony trzeciej, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Na podstawie Twojego sprzeciwu ograniczymy przetwarzanie danych osobowych i o ile nie wykażemy ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych i usuniemy Twoje dane osobowe. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi – Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, lub Zgodnie z prawem masz prawo wniesienia skargi do jednego z właściwych organów nadzorczych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Na terytorium Republiki Słowackiej organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratysława, Republika Słowacka, strona internetowa: www.dataprotection.gov.sk, telefon: + 421 /2/ 3231 3220.

Prawo do cofnięcia zgody – Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na już dokonane przetwarzanie. Jeśli w dowolnym momencie później zdecydujesz, że jesteś zainteresowany ponownym otrzymywaniem od nas ofert handlowych i marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, możesz w każdej chwili ponownie wyrazić cofniętą zgodę (lub wnieść sprzeciw) w dowolnym z wyżej wymienionych formy kontaktu.
9. Dane kontaktowe Urzędu i osoby odpowiedzialnejÚrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

 

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14      

Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:

mobil: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

 

E-mail :

a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

 

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w zakresie ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

 


10. Bezpieczeństwo witryny

Witryna https://sportshouse.pl/ wykorzystuje szyfrowane połączenie SSL do każdego połączenia użytkownika i transmisji jakichkolwiek danych, co uniemożliwia dostęp osób trzecich do przesyłanych danych podczas ich transmisji w Internecie oraz zmianę tych danych przez osoby trzecie . Bazy danych operatora zawierające dane osobowe są zabezpieczone szyfrowaniem i dostępem niepublicznym zgodnie z najnowocześniejszymi standardami technicznymi.


11. Polityka wykorzystywania plików cookies

Zgodnie z §55 ust. 5 ustawy o NRSR nr. 351/2011 Coll. o komunikacji elektronicznej z późniejszymi zmianami, pragniemy poinformować o używaniu plików cookies oraz zwrócić uwagę na możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z aktualnych ustawień obsługi plików cookies.

Co to są pliki cookie?

Cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane do przeglądarki internetowej podczas odwiedzania stron internetowych i przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak smartfon lub tablet), a dokładniej w folderze plików przeglądarki internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, datę utworzenia oraz informacje pozwalające stronie „zapamiętać” niektóre wprowadzone dane, ustawienia i preferencje (np. login, wymowę, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania) przez określony czas, abyś nie musiał ponownie wpisywać go przy kolejnych wizytach lub poruszaniu się po stronie. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do rejestrowania sposobu korzystania z witryny i analizowania tego. Są tzw cookies sesyjne, które są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki oraz tzw trwałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy czas na dysku twardym i są usuwane przez przeglądarkę dopiero po określonym czasie.

Korzystanie z plików cookie

Korzystając ze stron obsługiwanych przez Sports House Slovakia s.r.o. wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce jest włączona akceptacja plików cookies, nie zmieniasz ustawień swojej przeglądarki internetowej i nadal odwiedzasz naszą stronę internetową, traktujemy to jako akceptację naszych warunków korzystania z plików cookies.

Używane przez nas pliki cookie nie powodują uszkodzeń komputera.

Dlaczego używamy plików cookie?

Wykorzystujemy pliki cookies, aby optymalnie tworzyć i stale podnosić jakość naszych serwisów, dostosowywać je do Twoich zainteresowań i potrzeb, ulepszać ich strukturę i zawartość, a także tworzyć dla Ciebie ciekawe oferty. Operator Sports House Slovakia s.r.o. nie wykorzystuje danych uzyskanych za pomocą plików cookies jako danych kontaktowych do kontaktu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonu. W zakresie, w jakim poszczególne zaimplementowane pliki cookies przetwarzają dane, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu jak najlepszej funkcjonalności oraz optymalizacji serwisu i narzędzi promocyjnych, w celu ukierunkowanego i skutecznego marketingu.

W jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookies?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz zmienić to ustawienie blokując pliki cookies lub informując o ich wysyłaniu na Twoje urządzenie. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookie można znaleźć w opcji „pomoc” każdej przeglądarki. Jeżeli korzystasz z różnych urządzeń do przeglądania stron (np. komputer, smartfon, tablet) zalecamy, aby każda przeglądarka na każdym urządzeniu dostosowała pliki cookies do Twoich preferencji.

Konkretną procedurę dla najczęściej używanych przeglądarek internetowych można znaleźć tutaj:

           Chrome
           Safari
          
Internet Explorer
          
Firefox
           Android

Dlaczego zachować ustawienia plików cookie?

Wykorzystanie plików cookies i ich zgoda w przeglądarce internetowej leży w Twojej gestii. Jednak w przypadku zmiany ich ustawień niektóre z naszych serwisów internetowych mogą mieć ograniczoną funkcjonalność i obniżony komfort użytkowania.